Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

08:26
6937 56be
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viamadadream madadream
DreamInMyPocket
08:23
Reposted fromFlau Flau viabadblood badblood
07:50
1401 290a
07:49
9987 83dc 500
DreamInMyPocket
07:46
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapiehus piehus
07:44
7269 cc55
Reposted fromamatore amatore viaskrzacik skrzacik
DreamInMyPocket
07:39

July 20 2017

DreamInMyPocket
13:25
1724 1936 500
Reposted fromsoeasy soeasy viahavingdreams havingdreams
DreamInMyPocket
13:21
6719 451a
Reposted fromfitspro fitspro viaziemniaki ziemniaki
DreamInMyPocket
06:51
DreamInMyPocket
06:51
06:50
DreamInMyPocket
06:49
2369 bfc2
***
DreamInMyPocket
06:48

July 19 2017

DreamInMyPocket
11:02
7122 ae2c
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
DreamInMyPocket
10:59
DreamInMyPocket
10:59
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"

July 18 2017

DreamInMyPocket
09:56
6858 158e
09:56
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaignoratiion ignoratiion
DreamInMyPocket
07:36
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl